Кога лидерот ќе му рече на партискиот војник дека ќе му ја скрати платата на минимална

Како да му скратиш плата на ваков работник?