На пијаниот не му се верува дека успеа да фати толку јака женска

Не само што ја фати, туку му дозволува да ѝ прави што сака :).