Друг пат пред да си ги снимаш мускулите на огледало, провери дали жена ти е дома

Чекај, чекај, каков беше тој звук?