Авантурата на вработениот во супермаркетот и непослушните колички за пазрување

Оди па најди им го крајот, кога една група тргнала на една страна, а друга на спротивната.