Автомеханичарот случајно, симнувајќи се од гумите, смени ориентација

Ова е моментот после кој почна со други очи да гледа на своите колеги :).