Блиска средба со мечка на планината

За нивна голема среќа, мечката не беше гладна.