Чаламот е скапа работа

Излетување на прав пат како идиот!