Час по хемија во кинеско училиште изгледа како нешто светлосни години од нас

И кај нас експериментите се изведуваат на табла… со цртање…со креда.