Девојката е професионалец за пиење без раце, со чашата качена на глава

Вака се прави тоа, без да ви капне ниту една капка!