Дојди внучко, да види баба колку ти се клати запчето!

Ова му е првото расклатено запче на детето, инаку ќе знаеше дека баба му има ваква техника и немаше да ѝ верува.