Добар пример за лоша карма на патот

Наместо да гледаше како да се искара и да навреди некого, попаметно ќе му беше да си го гледа патот.