Истатутката е прилично флексибилна и не се срами да го покаже тоа

Најфлексибилни сепак ѝ се методите за да дојде до внимание.