Измамничка ограбува баба, која испраќа пари на специјалниот автомат

Обратете внимание на жената во позадина која е спремна и само чека „да помогне“.