Како да препознаеш личност на која треба да ѝ се одземе возачката?

Ако направи вакво нешто, тогаш е дефинитивен кандидат.