Како дипломиран инженер во карантин решава обичен проблем?

За инженерите отсекогаш важело правилото: Зошто да биде просто, кога може да биде сложено?