Како мајките учат дома со децата, а како татковците?

Мајката набавила табла и им ја кажува на децата азбуката, а таткото е по спортот и по хуморот.