Како училиште во Русија ги подготвува учениците за полагање матура

Очигледно вака и оние кои не учеле ќе имаат чувство дека имаат помош.