Камиончето сакало да изведе невозможна мисија и не успеало во тоа

Затоа сега им се отвори работа на други луѓе.