Kога едниот партнер во разводот буквално ќе ја сфати делбата на куќата

Туку тој со огледалата нека внимава да не ги скрши, после без огледала ќе останат.