Кога на балканските туристи ќе им дојде време за јадење

Тука се будат балканските инстинкти.