Колегата мислеше дека микрофонот му е исклучен на онлајн состанокот, но не бил

Го ослободи ѕверот и сите слушнаа :).