Кучето си го научи пријателот дека не се преминува така улицата

Првин се гледа лево и десно, враќај се ваму…