Матурантот после матурата планира да „џуска“

А „џускањето“ прилично добро му оди, дури и новинарката ја разигра.