Многу ги погоди песната на албанската свадба

Пукнаа од среќа.