Мозок со рачна количка истура бетон во базен

Чиста физика, само кој да седне да ја научи.