На бавната жаба не и е денот

И сигурно веќе го мрази својот пријател.