Најтешко е со своја мотика по глава

Барем знае од каде го стигнала казната.