Не бидете како првиот возач, туку како вториот!

Има два типа на возачи, совесни и несовесни.