Нешто ми кажува дека ова е преголем товар за магарињата

Едното е впрегнато а другото треба само да му помага. Но како да тргнат во ваква ситуација?