Објавена интерактивна мапа на најпогодните места за земјотреси во Европа: Еве каде е Македонија

Објавена е првата јавно достапна интерактивна карта на подрачјето со најголем ризик од земјотрес во Европа, а, секако, содржи и проценка на ризик за Македонија.

Според најновата карта на ризик од земјотреси во Европа, во водство се Италија, Грција, Албанија, Романија и Турција. Македонија е една од земјите со умерен ризик од земјотреси, а западниот дел од државата е поризичен за земјотреси како и околината на Скопје.

Новата карта е од интерактивен тип и секој може сам да се увери кои подрачја се најзагрозени од земјотреси. Интерактивната мапа можете да ја најдете ТУКА.

Картата на Европа за ризик од земјотреси се базира на првиот јавно достапен модел на сеизмички ризик во Европа (ESRM20) и ја илустрира релативната дистрибуција на очекуваниот ризик во Европа преку композитниот индекс.

Нискоризичните области се обоени од бела до светло сина, областите со умерен ризик од сина до црвена, а областите со висок ризик се темноцрвени.

Овој модел значително го подобрува разбирањето на ефектите од идните земјотреси во Европа. Многу европски земји сè уште немаат спроведено национална проценка на сеизмичкиот ризик. Затоа, европскиот модел на ризик од земјотрес обезбедува основа врз која националните власти можат понатаму да градат.

Според моделот, зградите изградени пред 1980-тите, урбаните области и областите со висока опасност од земјотрес главно предизвикуваат ризик од земјотрес. Иако европските земји имаат понови проектни кодови и стандарди кои обезбедуваат соодветна заштита од земјотрес, многу постари неармирани или недоволно армирани згради сè уште постојат, што претставува висок ризик за нивните станари.