Оригинално откривање на полот на бебето со горење гуми на Honda Civic

Ако чадот што ќе го испушти автомобилот при горењето на гумите е со женска боја, значи ќерка, а ако е син значи син.