Пази мост!

Три другарки позајмиле моторен чамец, но наеднаш наидоа на низок мост.