Пилотот на обука не го положи испитот

Сега повеќе нема ни со што да полага.