Последниот тест на обуката за пожарникари

Ако успееш да поминеш преку ова со целата опрема, си положил.