Поставување прозорци не е лесна работа

Некој може сериозно да настрада.