Преполнетиот камион се растовари малку побрзо отколку што планираше камионџијата

Секој сака да ја заврши работата побрзо, но не на ваков брутален начин.