Работникот на градилиште одлучи да ја тестира својата интелигенција со спреј со боја

Дали тестот се смета за положен ако е во минус?