Ретко добро акробатско улично играње

На моменти ти се чини како гравитацијата да престанува да постои за двајцата танчери.