Русинот е заштитен од вируси и од надвор и од внатре

Од внатре уште појако се заштитил со природно средство за дезинфекција.