Што ќе се случи ако исфотокопираш банкнота од 50 евра на современ, квалитетен фотокопир?

Машината е моќна и очекуван резултат е да добиеш идентична копија, односно фалсификувана банкнота, но некој мислел и на заштита.