Со тимска работа, работата се завршува со песна

Кога сте добра екипа, нема невозможни работи!