Со вакви девојки на пиво не се оди!

Ни пиво ќе пивнеш ни ништо, а и ќе те засрамат пред сите.