Со вакви пријатели непријателите се предност

Кутриот му отиде младоста.