Старо, добро, лудување со Лада

Колку и нови автомобили да се појават, нема таков како Ладата.