Тегови од 150 кг и МАЛО невнимание на тренерот = ГОЛЕМИ проблеми

На кревачот на тегови наеднаш му откажа раката а тренерот не беше подготвен да реагира.