Техника на самоодбрана од упорно куче

На крај упорноста секогаш се исплаќа.