Тест прашање: Што бара девојката?

Ние ни збор не разбравме што зборува, но можете ли да сфатите од пантомимата?