Типични американски студенти

Вака се спремаат испити, а не како нашите, се затвориле по цел ден во читална. Не е здраво тоа седењето!