Украинската река Днепар изгледа како да се стопил Хулк во неа

Нема да има пливање во скоро време.