Вистинска награда за сите коцкари во душа

Разочарувањето е незгодна работа.